Croeso

Donald Hyslop - Cadeirydd

Diolch am eich diddordeb mewn ymuno â'r tîm yn Sgiliau Creadigol a Diwylliannol.

Mae'n amser gwych i arweinydd uchelgeisiol ymuno â'n tîm bach a hyblyg ledled y DU. Rydym newydd sefydlu cynllun busnes tair blynedd newydd ac yn chwilio am ein Prif Weithredwr nesaf i arwain y gwaith o'i roi ar waith yn llwyddiannus.

Mae'n gyfnod cyffrous i ymuno â Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, ond ni ddaw heb ei heriau.  Wrth i'r DU wynebu ei lefelau uchaf o ddiweithdra yn ddiweddar a gweithrediadau'r sector diwylliannol wedi'u gwahardd i raddau helaeth, mae angen i ni yn fwy nag erioed fynd i'r afael â'r bylchau a'r prinder sgiliau i gynorthwyo cynaliadwyedd y sector yn y dyfodol.  Rydym eisiau sicrhau'r gronfa ddoniau ehangaf, waeth beth fo'u cefndir, amgylchiadau personol neu gyflawniad addysgol blaenorol, i weithio a dysgu yn ein sector.  Credwn fod hyn yn allweddol i gynnal twf economaidd yn ogystal â gwneud y sector wirioneddol yn agored i bawb.

Bellach mae diwydiannau creadigol y DU yn cyfrif am £111bn mewn gwerth ychwanegol gros y flwyddyn.  Cyn Covid-19 roeddem yn tyfu bum gwaith yn gyflymach na chyfradd yr economi ac yn darparu mwy na 2 filiwn o swyddi.  Rydym yn rhagolygu creu 900,000 o swyddi newydd erbyn 2030 ac wedi ein cydnabod fel y sector sydd leiaf mewn risg o awtomatiaeth. Ar hyn o bryd, ni allwn ragweld yn union sut beth fydd ein sector ar ochr arall y pandemig, ond gwyddom y bydd yn wahanol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Sgiliau Creadigol a Diwylliannol wedi bod yn gweithio i ddiweddaru ei weledigaeth a'i genhadaeth.  Rydym wedi asesu ein heffaith a'r gwerth mae'r sector diwylliannol yn ei roi arnom, sydd yn ei dro wedi arwain atom yn tynhau ein ffocws a chreu cynllun ar gyfer sut ydym yn darparu ein gwaith yn gyson ledled y DU.

Mae gan Sgiliau Creadigol a Diwylliannol gefndir llwyddiannus, ond rydym yn euog am oleuo cannwyll a'i rhoi dan lestr.  Gwyddom fod angen i ni weiddi'n uwch a chyrraedd ymhellach os ydym am gyflawni'r newid sydd wirioneddol ei angen.  Mae angen i ni ddylanwadu ymhellach ar wneuthurwyr a chyllidwyr polisïau, ac mae angen i ni sicrhau bod y sector yn cael ei gefnogi i feddwl yn wahanol ynglŷn â sut mae'n recriwtio i ehangu pwy mae'n recriwtio.

Mae angen i ni sicrhau bod dewisiadau eraill ar gael sy'n helpu'r genhedlaeth nesaf i gael hyfforddiant ar gyfer swyddi go iawn yn ein sector, ac mae angen arnom addysgwyr ac arbenigwyr gyrfaol i gydnabod pam ein bod yn ddewis cadarn fel gyrfa.  Mae angen arnom i'r sector hyfforddiant ôl-16 weld gwerth ynom a'n helpu ni i ddarparu hyfforddiant yn seiliedig ar y diwydiant a chyda cefnogaeth ganddo, gan gynnwys prentisiaethau.  Yn fwy na dim, hoffem sector diwylliannol sy'n arwain y ffordd, nid yn unig am ei allbynnau creadigol ond am y ffordd mae'n cefnogi mynediad teg at waith hefyd.

Os yw hon yn her yr hoffech ei chymryd arnoch, arwain Sgiliau Creadigol a Diwylliannol gyda thîm hynod fedrus a phrofiadol, yna edrychwn ymlaen at glywed gennych chi.

Donald Hyslop
Cadeirydd

To Top